محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 131400 PAP (with AOX)

R1 : 4 x 80 ml
R2 :1 x 80 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 131 408 H912 PAP (with AOX)

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 4 x 22 ml

Hitachi 917 131 395 H917 PAP (with AOX)

R1 : 5 x 62 ml
R2 :5 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 131 400 BT PAP (with AOX)

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 8 x 10 ml

Response 910 131 300 R910 PAP with AOX


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TruLab N & TruLab P
Uric Acid - Std