محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 135400 TBHBA

R1 : 4 x 80 ml
R2 :1 x 80 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 135 408 H912 TBHBA

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 4 x 22 ml

Hitachi 917 135 395 H917 TBHBA

R1 : 5 x 62 ml
R2 :5 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 135 400 BT TBHBA

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 8 x 10 ml

Response 910 135 400 R910 TBHBA


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TruLab N & TruLab P
Uric Acid - Std