محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 130400 BERTHELOT

R1 : (2x99) + (1x2) ml
R2 : 2 x 100 ml

کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TruLab N & TruLab P