محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 129400 UV-TEST

R1 : 4 x 80 ml
R2 :1 x 80 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 129 408 H912 UV - TEST

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 4 x 22 ml

Hitachi 917 129 395 H917 UV - TEST

R1 : 5 x 62 ml
R2 :5 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 129 40 BT UV - TEST

R1 : 8 x 40 ml
R2: 1 x 10 ml

Response 910 129 400 R910 UV-TEST


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TruLab N & TruLab P