محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 128500 BIURET

R : 4 x 100 ml
R2 : 1 x 100 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 128 408 H912 BIURET

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 4 x 22 ml

Hitachi 917 128 395 H917 BIURET

R1 : 5 x 62 ml
R2 :5 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 128 400 BT BIURET

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 8 x 10 ml

Response 910 128 300 R910 BIURET


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TruLab N & TruLab P
Total Protein - Std