محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 123050 Direct Method

R1 : 1 x 40 ml
R2 : 1 x 10 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 123 051 H912 Direct Method

R1 : 1 x 40 ml
R2 : 1 x 11 ml

Hitachi 917 123 052 H917 Direct Method

R1 : 1 x 41 ml
R2 : 1 x 11 ml

Hitachi 917 123 148 H917 Direct Method

R1 : 1 x 62 ml
R2 : 2 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 123 050 BT Direct Method

R1 : 1 x 40 ml
R2: 1 x 10 ml

Response 910 123 100 R910 Direct Method


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم