محصولات

fwefe

fwefe

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 516020 Immunoturb

R1 : 1x10 ml
R2: 1 x 10 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 516 042 H917 immunoturbidimetric

R1 : 1 x 21 ml

Hitachi 917 516 042 H917 immunoturbidimetric

R1 : 1 x 21 ml
R2 : 1 x 21 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 516 040 BT immunoturbidimetric

R1 : 1 x 20 ml
R2 : 1 x 20 ml

Response 910 516 050 R910 Immunoturb


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TRU CAL HS-CRP
TRU LAB HS-CRP
TRU LAB HS-CRP