محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
Hitachi 912,911,902,904,717,704 118 408 H912 IFCC

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 4 x 22 ml

Hitachi 917 118 395 H917 IFCC

R1 : 5 x 62 ml
R2 :5 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 118 400 BT IFCC

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 8 x 10 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 501 055 BT immunoturbidimetric

R1 : 1 x 50 ml
R2: 1 x 5 ml

Response 910 118 600 R910 IFCC


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم