چرا رنگ کیت من عوض شده است؟

تغییر رنگ کیت میتواند بر اثر :

  1. شرایط نامناسب نگهداری
  2. آلوده شدن در محیط
  3. خراب بودن بسته بندی

به وجود بیاید

2018-04-22T13:57:54+04:30
ارسال درخواست