محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 108102 ARSENAZO III

1 x 100 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 108 100 H912 Arsenazo III

2 x 50 ml

Hitachi 917 108 102 H917 Arsenazo III

2 x 51 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 108 100 BT Arsenazo III

2 x 50 ml

Response 910 108 600 R910 Arsenazo III


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TruLab N & TruLab P
Calcium - Std