محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
Hitachi 912,911,902,904,717,704 105 408 H912 DCA

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 4 x 22 ml

Hitachi 917 105 395 H917 DCA

R1 : 5 x 62 ml
R2 :5 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 105 400 BT DCA

R1: 8 x 40 ml
R2 : 8 x 10 ml

کنترل ها و کالیبراتورهای لازم