محصولات

توضیحات…

توضیحات…

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 102400 DGKC 1970

R1 : 4 x 80 ml
R2 :2 x 40 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 102 408 H912 DGKC 1970

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 4 x 22 ml

Hitachi 917 102 395 H917 DGKC 1970

R1 : 5 x 62 ml
R2 :5 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 102 400 BT DGKC 1970

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 8 x 10 ml

Response 910 102 600 R910 DGKC1970


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم