محصولات

آلبومين يكي از مهمترين پروتئين هاي انتقال دهنده در پلاسما است كه مواد گوناگوني را حمل مي كند و اصلي ترين نقش را در فشار اسمزي پلاسما دارد. اندازه گيري آلبومين سرم براي تشخيص و بررسي بيماري هاي كبد ي مانند سيروز كبدي، انجام مي شود . بعلاوه ميزان آلبومين ملاكي براي تعيين سلامت و وضعيت تغذ يـه اسـت و براي تشخيص سوء تغذيه و تعيي ن وضعيت تغذيه بيماران استفاده مي گردد.

آلبومين يكي از مهمترين پروتئين هاي انتقال دهنده در پلاسما است كه مواد گوناگوني را حمل مي كند و اصلي ترين نقش را در فشار اسمزي پلاسما دارد. اندازه گيري آلبومين سرم براي تشخيص و بررسي بيماري هاي كبد ي مانند سيروز كبدي، انجام مي شود . بعلاوه ميزان آلبومين ملاكي براي تعيين سلامت و […]

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 101500 BCG

5 x 100 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 101 500 H912 Bromocresol Green

10 x 50 ml

Hitachi 917 101 504 H917 Bromocresol Green

8 x 63 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 101 500 BT Bromocresol Green

10 x 50 ml

Response 910 101 400 R910 Bromcresol Green


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TruLab N & TruLab P
Albumin - Std