محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 136100 FERENE

R1: 1 x 80 ml
R2 : 1 x 20 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 136 102 H912 FERENE

R1 : 2 x 40 ml
R2 : 1 x 22 ml

Hitachi 917 136 079 H917 FERENE

R1 : 1 x 62 ml
R2 : 1 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 136 100 BT FERENE

R1 : 2 x 40 ml
R2 : 2 x 10 ml

کنترل ها و کالیبراتورهای لازم