محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 514055 Immunoturb

R1 : 1 x 50 ml
R2: 1 x 5 ml

Response 910 514 200 R910 Immunoturb


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TRU CAL PROTEIN
TRU LAB PROTEIN
TRU LAB PROTEIN