محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 514 055 BT immunoturbidimetric

R1 : 1 x 50 ml
R2: 1 x 5 ml

کنترل ها و کالیبراتورهای لازم