محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 137100 Pyrogallol Red

R1 : 1 x 100 ml
R2 : 1 x 3 ml STD

Hitachi 912,911,902,904,717,704 137 100 H912 pyrogallol Red

R1 : 2 x 50 ml
R2 : 1 x 3 ml STD

Hitachi 917 137 102 H917 pyrogallol Red

R1 : 2 x 51 ml
R2 : 1 x 3 ml STD

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 137 100 BT pyrogallol Red

R1 : 2 x 50 ml
R2: 1 x 3 ml STD

Response 910 137 500 R910 Pyrogallol Red


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

Total Protein UC - Std ?????? ?? ???
TRU LAB TP/UC
TRU LAB TP/UC