محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 513033 Immunoturb

R1 : 1 x 30 ml
R2 : 1 x 3 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 513 047 H912 immunoturbidimetric

R1 : 1 x 42 ml
R2: 1 x 5 ml

Hitachi 917 513 047 H917 immunoturbidimetric

R1 : 1 x 42 ml
R2: 1 x 5 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 513 055 BT immunoturbidimetric

R1 : 1 x 50 ml
R2: 1 x 5 ml

Response 910 513 160 R910 Immunoturb


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TRU LAB PROTEIN
TRU LAB PROTEIN