محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 515055 Immunoturb

R1 : 1x 50 ml
R2: 1 x 5 ml

Response 910 515 200 R910 Immunoturb


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TRU CAL MICROALBUMIN
TRU LAB MICROALBUMIN
TRU LAB MICROALBUMIN