محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 511030 Immunoturb

R1 : 1 x 25 ml
R2: 1 x 5 ml

Response 910 511 167 R910 Immunoturb


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TRU LAB LP(A)
TRU LAB LP(A)