محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 124050 ENZ.COLOR.

R1 : 1 x 40 ml
R2 : 1 x 10 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 124 051 H912 ENZ.COLOR

R1 : 1 x 40 ml
R2 : 1 x 11 ml

Hitachi 917 124 052 H917 ENZ.COLOR

R1: 1 x 41 ml
R2 : 1 x 11 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 124 050 BT ENZ.COLOR

R1 : 1 x 40 ml
R2: 1 x 10 ml

Response 910 124 075 R910 ENZ.COLOR


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم