محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 122050 DGKC

R1 : 1 x 40 ml
R2 : 1 x 10 ml

عمومی 122400 DGKC

R1 : 4 x 80 ml
R2 :2 x 40 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 122 408 H912 DGKC

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 4 x 22 ml

Hitachi 917 122 395 H917 DGKC

R1 : 5 x 62 ml
R2 :5 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 122 400 BT DGKC

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 8 x 10 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 122 050 BT DGKC

R1 : 1 x 40 ml
R2: 1 x 10 ml

Response 910 122 120 R910 DGKC


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم