محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 134050 UV METHOD

R1 : 1 x 40 ml
R2 : 1 x 10 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 134 051 H912 UV METHOD

R1 : 1 x 40 ml
R2 : 1 x 11 ml

Hitachi 917 134 052 H917 UV METHOD

R1 : 1 x 41 ml
R2 : 1 x 11 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 134 050 BT UV METHOD

R1 : 1 x 40 ml
R2: 1 x 10 ml

Response 910 134 080 R910 UV METHOD


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم