محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 509055 Immunoturb

R1 : 1 * 50 ML
R2: 1 * 5 ML

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 509 055 BT immunoturbidimetric

R1 : 1 x 50 ml
R2: 1 x 5 ml

Response 910 509 200 R910 Immunoturb


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TRU CAL PROTEIN
TRU LAB PROTEIN
TRU LAB PROTEIN