محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 517015 Immunoturb

R1 : 1x10 ml
R2: 1 x 5 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 517 017 H912 immunoturbidimetric

R1 : 1 x 11 ml
R2 : 1 x 6 ml

Hitachi 917 517 017 H917 immunoturbidimetric

R1 : 1 x 11 ml
R2 : 1 x 6 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 517 030 BT immunoturbidimetric

R1 : 1 x 20 ml
R2: 1 x 10 ml

Response 910 517 100 R910 Immunoturb


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TRU LAB PROTEIN
TRU LAB PROTEIN