محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 121400 FERENE

R1 : 4 x 80 ml
R2 :1 x 80 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 121 408 H912 FERENE

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 4 x 22 ml

Hitachi 917 121 395 H917 FERENE

R1: 5 x 62 ml
R2 :5 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 121 400 BT FERENE

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 8 x 10 ml

Response 910 121 400 R910 FERENE


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TruLab N & TruLab P