محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 518036 Immunoturb

R1 : 1 x 12 ml
R2 : (1x8) + (1x4) ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 518 049 H912 immunoturbidimetric

R1 : 2 x 16 ml
R2 : (1 x 11) + (1 x 6 ) ml

Hitachi 917 518 049 H917 immunoturbidimetric

R1 : 1 x 16 ml
R2 : (1 x 11) + (1 x 6 ) ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 518 036 BT immunoturbidimetric

R1 : 1 x 24 ml
R2 : (1x8) + (1x4) ml

Response 910 518 100 R910 immunoihibition


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TRU LAB HBA1C
TRU LAB HBA1C