محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 112050 immunoihibition

R1 : 1 x 40 ml
R2 : 1 x 10 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 112 051 H912 immunoihibition

R1 : 1 x 40 ml
R2 : 1 x 11 ml

Hitachi 917 112 052 H917 immunoihibition

R1 : 1 x 41 ml
R2 : 1 x 11 ml

Hitachi 917 112 148 H917 immunoihibition

R1 : 5 x 62 ml
R2 : 2 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 112 050 BT immunoihibition

R1 : 1 x 40 ml
R2: 1 x 10 ml

Response 910 112 100 R910 IMMUNO


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم