محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 117500 GOD-PAP

5 x 100 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 117 500 H912 GOD - PAP

10 x 50 ml

Hitachi 917 117 504 H917 GOD - PAP

8 x 63 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 117 500 BT GOD - PAP

10 x 50 ml

Response 910 117 600 R910 GOD-PAP


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TruLab N & TruLab P