محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 120200 SZASZ

R1 : 2 x 80 ml
R2 :1 x 40 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 120 204 H912 SZASZ

R1 : 4 x 40 ml
R2 : 2 x 22 ml

Hitachi 917 120 158 H917 SZASZ

R1 : 2 x 62 ml
R2 : 2 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 120 200 BT SZASZ

R1 : 4 x 40 ml
R2 : 4 x 10 ml

Response 910 120 100 R910 SZASZ


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم