محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 507015 Immunoturb

R1 : 1 * 10 ml
R2: 1 * 5 ml

Response 910 507 100 R910 Immunoturb


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TRU CAL FERRITIN
TRU LAB PROTEIN
TRU LAB PROTEIN