محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 107400 CPC

4 x 80 ml
1 x 80 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 107 408 H912 CPC

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 4 x 22 ml

Hitachi 917 107 395 H917 CPC

R1 : 5 x 62 ml
R2 :5 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 107 400 BT CPC

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 8 x 10 ml

کنترل ها و کالیبراتورهای لازم