محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 109400 JAFFE

R1 : 4 x 80 ml
R2 :1 x 80 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 109 408 H912 JAFFE

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 4 x 22 ml

Hitachi 917 109 395 H917 JAFFE

R1 : 5 x 62 ml
R2 :5 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 109 400 BT JAFFE

R1: 8 x 40 ml
R2 : 8 x 10 ml

Response 910 109 600 R910 JAFFE


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TruLab N & TruLab P
Creatinine-Std