محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 115100 DGKC / IFCC

R1: 1 x 80 ml
R2 : 1 x 20 ml

عمومی 115025 DGKC / IFCC

R1 : 1 x 20 ml
R2 : 1 x 5 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 115 102 H912 DGKC - IFCC

R1 : 2 x 40 ml
R2 : 1 x 22 ml

Hitachi 917 115 079 H917 DGKC - IFCC

R1 : 1 x 62 ml
R2 : 1 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 115 100 BT DGKC - IFCC

R1 : 2 x 40 ml
R2 : 2 x 10 ml

Response 910 115 100 R910 DGKC-IFCC


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم