محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 116050 DGKC / IFCC

R1 : 1 x 40 ml
R2 : 1 x 10 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 116 051 H912 DGKC - IFCC

R1 : 1 x 40 ml
R2 : 1 x 11 ml

Hitachi 917 116 052 H917 DGKC - IFCC

R1 :1 x 41 ml
R2 ; 1 x 11 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 116 050 BT DGKC - IFCC

R1 : 1 x 40 ml
R2: 1 x 10 ml

Response 910 116 100 R910 DGKC-IFCC


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم