محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 114050 Butyrylthiocholine

R1 : 1 x 40 ml
R2 : 1 x 10 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 114 051 H912 Butyrylthiocholine

R1 : 1 x 40 ml
R2 : 1 x 11 ml

Hitachi 917 114 052 H917 Butyrylthiocholine

R1 : 1 x 41 ml
R2 : 1 x 11 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 114 050 BT Butyrylthiocholine

R1 : 1 x 40 ml
R2: 1 x 10 ml

Response 910 114 100 R910 Butyrylthiocholine


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم