محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 505035 Immunoturb

R1 : 1 * 30 ML
R2: 1 * 5 ML

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 505 035 BT immunoturbidimetric

R1 : 1 x 30 ml
R2: 1 x 5 ml

Response 910 505 200 R910 Immunoturb


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم

TRU CAL PROTEIN
TRU LAB PROTEIN
TRU LAB PROTEIN