محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 106400 DCA

R1 : 4 x 80 ml
R2 : 1 x 80 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 106 408 H912 DCA

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 4 x 22 ml

Hitachi 917 106 395 H917 DCA

R1 : 5 x 62 ml
R2 :5 x 17 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 106 400 BT DCA

R1 : 8 x 40 ml
R2 : 8 x 10 ml

Response 910 106 400 R910 DCA


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم