محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 501033 Immunoturb

R1 : 1x 30 ml
R2 : 1 x 3 ml

Hitachi 912,911,902,904,717,704 501 047 H912 immunoturbidimetric

R1 : 1 x 42 ml
R2: 1 x 5 ml

Hitachi 917 501 047 H917 immunoturbidimetric

R1 : 1 x 42 ml
R2 :1 x 5 ml

Response 910 501 160 R910 Immunoturb


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم