محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
عمومی 503030 Immunoturb

R1: 1 x 25 ml
R2: 1 x 5 ml

Response 910 503 100 R910 Immunoturb


کنترل ها و کالیبراتورهای لازم