محصولات

بسته بندی شماره سفارش روش حجم دستور کار
Hitachi 912,911,902,904,717,704 502 051 H912 immunoturbidimetric

R1 : 1 x 42 ml
R2 :1 x 9 ml

Hitachi 917 502 051 H917 immunoturbidimetric

R1 : 1 x 42 ml
R2 :1 x 9 ml

BT4500, 3500,1500,3000,2000,1000 502 030 BT immunoturbidimetric

R1 : 1 x 25 ml
R2 : 1 x 5 ml

کنترل ها و کالیبراتورهای لازم